Galimas vardų vertimas iš lotynų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą.

Žodynėlis (iš viso 378 lietuviški vardai) pastoviai tvarkomas ir papildomas. Surūšiuota pagal lietuvių kalbos kolonėlę. Įtraukti ir liaudinės formos bei mažybiniai, krikščioniški ir nekrikščioniški, bei dvikamieniai vardai, iš kurių kilusios pavardės. Seniausi vardai siekia 16 a. iš Kauno pavieto bei Žemaitijos apylinkių: Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Raseinių, Viduklės, Karšuvos, Pajūrio, Šeduvos, Rietavo, Gandingos, Viešvėnų, Telšių, Biržanėnų (?), Dirvėnų, Medingėnų, Žarėnų, Patumšių, Karklėnų, Užvenčio, Beržėnų, Kražių, Kelmės, Tendžiogalos, Josvainių
Papildymai ir pataisymai pageidaujami. Jeigu pastebėsite klaidų ar netikslumų, rašykite komentaruose elektroniniu paštu
Ieškoti vardo - pasinaudokite paprasčiausia MS Word'o funkcija CTRL+F.

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
Gabrielus, Gabriel Gabriel,
Hawrylo

Гаврила, Гавриил, Гаврiил Gabrielius
Gaudentus     Gaudencija, Gaudentas, Gaudenta, Gaudė
Georgius Jerzy, Jurek Георгий Georgijus
Герасим, Гарасимъ Gerasimas
Herman Герман Germanas
Jaromil Ермолай Geronilis
Giertruda Gertruda Гертруда, Кгендрудa, Кгедрутa, . Кгендрутa Gertrūda
Gervasius Gerwazy Гервасиiй Gervazijus
Hilary Гилярiй Giliarijus, Hiliarijus, Ilarijonas
Глафира Glafira
    Глеб, Глебъ Glebas
Гликерия, Гликерiя Glikerija
Гордей Gordiejus
Gotard Gotardas
Griselda Grasilda
Gratia Grasija Grasiutė
Grzegorz Григорий, Григорей, Григоръ, Гриняшъ, Гринфшъ, Гринъ, Гридя, Грицъко, Гришкомъ Grigalius, Grigas
Gregorius Grzegorz Григорий, Григорiй Grigas
Gustaw Густав Gustavas
Halina Галина, Гелена, Галена, Елена, Алена, Галжка, Галшка, Гальжка Galina, Halina
Henrietta Henrieta Henrieta
    Герман, Германъ Hermanas
    Яцко, Яцъко, Яцута Hiacintas (Jacintas)
Honorata     Honorata, Honė
Heva, Ewa Ewa Эва, Ева, Евка Ieva
Ignatius Ignacy Игнатий, Игнатiй, Игнатъ Ignotas, Ignacijus, Ignas
Igor Игорь Igoris
Илларiон, Гилярий Ilarijonas, Laris
Innocentius Инокентiй Inocentas
    Ипатий, Пацъко, Паценко, Пацута Ipatijus
Hippolytus Hipolit Ипполiтъ, Ипполит Ipolitas
Irene Irena Ирина Irena
Ireneus Ireneusz Ириней Irenijus
Izabella Изабелла Izabelė
Izaak Исаакъ Izaokas (Izokas)
Isidorus Izydor Исидор, Исидоръ,Сидоръ Izidorius
Hedviga Jadwiga Едьвига, Ядвига,  Едъвига, Едвига, Ядъвига Jadvyga
Hyacinthus Jacek Гиацинт Jackus
Эраст Jarastas, Garastas
Jarosz Ярославъ, Ярослав Jaroslavas, Jaras, Jarašius
Егор Jegoras
Елеазар, Елизар Jelizaras
Ермолай Jermala, Jermalavičius (dabar tik pavardė)
Jeronimus, Hieronymus Hieronim Иеронiмъ, Иероним Jeronimas
Евдоким, Евдокия, Евдокiя Jevdokimas, Jevdokija
Евфросиния, Евфросинiя Jevrosinija
Johanna Яся Joana
Joachim Иоаким, Ефимъ, Ефим Jokimas
Joachim Иоаким, Iоаким Jokimas, Joakimas
Jacobus Jakub, Jakob Яковъ, Яков, Иаковъ,Якубъ, Якути Jokūbas, Jakas
Joannis, Joannes, Johannes Jan, Janusz Иванъ, Иван, Иоанн, Янь,Янко,Янута,Янушъ, Яско, Ивашъ, Ивашъко, Иванецъ, Ивахно Jonas
Josephina Jozefina
    Иуда Judas
Juliana/Julia Julia, Juliana Юлiя, Ульяна, Ульянiя Julijona, Julija, Julė
Julianus, Julius Julian, Juliusz Елюс, Елюсъ, Юлиян, Юлиянъ, Юльян, Иулmiан Julijus, Julius, Julijonas
Josephus Józef, Josef Иосиф, Iосiфъ, Осип, Есипъ, Еско, Юшъко Juozapas, Juozas
  Josefata   Juozapata
Georgius Jerzy, Jurago, Juraga, Juraho Юрьи, Юрий, Юрiй, Юхно, Юшъко, Георгий, Юръи Jurgis, Juras, Jurijus
Justina Justyna, Justina Юстина Justina
Justinus Justyn Иустин, Iустин, Устинъ, Юшъко Justinas, Justas
Josepha Józefa Юзефа, Иозефа Juzefa (Jozefa)
Caietanus Kajetan Kajetonas
Харитон Karitonas
Carolina Karolina Karolina
Carolus Karol Карлъ, Карл Karolis
Карп, Карпъ Karpas
    Каска Kaska (nekrikšč. vardas)
Casper Kasper Касперъ, Каспер Kasparas, Gasparas
Casimirus Kazimierz,
Kazimiesz
Казимиръ Kazimieras, Kazys
Cyprian Cyprian Кипрiанъ Kiprijonas, Kipras
Cyrillus Кирилл Kirilas
Klara Клара Klara
Claudia Клавдия, Клавдiя Klaudija
Clementius Klemens Клемент, Клементъ, Климентiй Klemensas
Klementyna Klementina
Clotilda Klotylda Klotilda
Kondrat Кондрат, Конъдратъ Kondratas
Konrad Konrad Кондратъ Konradas
Constantia Konstancja Констанция, Констанцiя Konstancija
Constans, Constantine Konstantyn Константинъ Konstantinas, Konstantas, Kostas
Cornelius Korneliusz Корнилiй Kornelijus
Кузьма, Косма, Косьма Kosmas
  Kalix   Kalikstas, Kalistas
Catharina,
Katherina
Katarzyna Екатерина, Катерина, Катерына, Катарына, Кахна, Кахъна Kotryna, Katrė
Christina Krystyna Кристина, Христина, Крыштына, Крыстына, Крыстина, Хрстинa Kristina
Xtopherus (Chritophorus) Krzysztof Кристофоръ, Христоф Kristoforas, Kristupas (s. Krisas)
Chrisostomum Chrizostom   Krizostomas, Krizas?
Xawier Ksaveras
Ксения, Ксенiя Ksenija
Kunegundy Kunegunda, Kunigunda


Pastabos ir šaltiniai


Sutrumpinimai: M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2. Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD steigėja
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidimantas Kučas, Vidmantas Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė
Šaltiniai:

  • Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
  • Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
  • Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
  • Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
  • http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html
    Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
  • Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.
  • Prienų parapijos archyvas, Kunigas Algimantas Kajackas

Lietuvių vardai

Iki Lietuvos krikšto XIV a. pabaigoje, lietuviams būdingi tautiniai vardai, vėliau populiarėjo ir nuo XVII a. įsivyravo krikščioniški hebrajų, graikų, lotynų, germanų, slavų kilmės vardai. Nuo XX a. lietuvių vardai labai įvairūs...

Anksčiau renkant naujagimiui vardą paisyta įdomių tradicijų. Pavyzdžiui, atsitiktinio pirmojo praeivio prašyta pasakyti savo vardą ir būtent juo buvo pavadinimas mažylis – esą taip vardą jam parenka pats likimas...

 

Kam leidžia LKK ?

PAVARDĖ rodo priklausomybę giminei. Ištekėjusi moteris praranda savo giminę ir prisiriša prie vyro giminės .Todėl tekėdamos keičia savo pavardę – kartu ir gyvenimą .

Pavardes kai kurie žmonės sulietuvina, sutrumpina ar net pasirenka vyro su vyriška galūne . Tuomet tos moterys įgyja bevardę giminę .

 

Image

Metrikai

Lietuvoje iki 1940 m. metrikus tvarkė ir saugojo Bažnyčia pagal 1927 m. pasirašytą konkordatą su Vatikanu.

Pagal
Image

Civiliniai aktai

Pirmieji valstybiniai civilinės būklės aktai – santuokos – pradėti registruoti XVI a. pabaigoje Nyderlanduose.

daugiau
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau