Galimas vardų vertimas iš lotynų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą.

Žodynėlis (iš viso 378 lietuviški vardai) pastoviai tvarkomas ir papildomas. Surūšiuota pagal lietuvių kalbos kolonėlę. Įtraukti ir liaudinės formos bei mažybiniai, krikščioniški ir nekrikščioniški, bei dvikamieniai vardai, iš kurių kilusios pavardės. Seniausi vardai siekia 16 a. iš Kauno pavieto bei Žemaitijos apylinkių: Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Raseinių, Viduklės, Karšuvos, Pajūrio, Šeduvos, Rietavo, Gandingos, Viešvėnų, Telšių, Biržanėnų (?), Dirvėnų, Medingėnų, Žarėnų, Patumšių, Karklėnų, Užvenčio, Beržėnų, Kražių, Kelmės, Tendžiogalos, Josvainių
Papildymai ir pataisymai pageidaujami. Jeigu pastebėsite klaidų ar netikslumų, rašykite komentaruose elektroniniu paštu
Ieškoti vardo - pasinaudokite paprasčiausia MS Word'o funkcija CTRL+F.

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
Laurentius Wawrzyniec, Ławryn
Laurencja, Laurentyna
Лавринъ, Лаврентий, Лавр, Лавринъ, Лавъринъ Laurynas
Laurencija
Leocadia Leocadia Leokadija
Leo, Leonus Leon, Lew Лев, Леонъ, Леон, Leonas (s. Levonas)
Leonides Леонiдъ Leonidas
Leontius Леонтiй Leontijus
Leopold Leopoldas
Letitia Leticija
Лидия, Лидiя Lidija, Lida
Longin Лонгин Lionginas
    Любкa Liubovė
Lucia
Lucye
Луцея, Луца, Луцыя Liucija
Lutgardis Liudgarda
Людмила, Людмилла, Людмина, Людка Liudmila
Ludovicus Ludwik, Liudwika Liudvikas, Liudvika
Lucas Łukasz Лука, Лукиан, Лукашъ, Лукъянъ Lukas (s. Lukošius)
    Мацуха, Мацка Macucha (nekrikšč. vardas)
Magdalena, Madelina Magdalena Магдалина, Макгдалена, Макгъдалена, Мокгдана, Мокдя Magdalena, Magdė (Magdalietė)
    Макарий Makarijus
Максим Maksimas
Malwina Malvina
Marcellus, Marcellina, Marcella, Marceli   Marcelijus, Marcelina, Marcelė
  Marcianna, Martianna   Marcijona
Margarita Malgoržata*

Малкгорета, Малкгората, Малъкгората, Малкгарета, Маркгорета, Маркгората, Малъкгарета, Малкгареты, Малъкгорета, Молкгорета, Малгорета

Margarita
Maria Maria, Marriey Мария, Марiя, Маръя, Мар[ъ]я, Маруша, Марыя, Марья, Maria Marija
Mariana Marianna, Maryanna
Марианна Marijona
Marianus Marian, Marien Marijonas
Martinus Marcin Мартинъ, Мартiнъ, Мартын, Мартиниан, Мартинъ, Марътинъ, Марцыянъ Martynas
Matheus Mateusz   Matas
Mathian Maciej, Macey Матфей, Матей, Мацъко Motiejus
    Матерна Materna (nekrikšč. vardas)
Mathilda Matilda
Матрона Matrona
Mauricius Maurycy Mauricijus, Mauras
Mieczysław Mečislovas, Mečys
Madard Medardas
    Мина Menas
Melchior Melchior Мельхiоръ Merkelis
Michalina Михалина, Михалiна Michalina, Mikalina, Mikolina
Nicolaus Mikoła, Mikołaj, Mikolay
Миколай, Николай, Микути, Микулашъ, Михно Mikalojus (Nikalojus), Mikas
Никита Mikita
    Милослава, Милохна Miloslava
    Митя Mitė (nekrikšč. vardas)
Митрофан Mitrofanas
Michael Michał Михаилъ, Михаил, Михайло, Миско, Мишъко, Михно Mykolas
Monica Monika Monika
Marcus Marek Маркъ, Марк, Марко Morkus
Martha Marta Марта, Марфа Morta
Matthias, Matthaeus Matiasz, Mateusz Матей, Матвей Matas
Mojżesz Моисей Mozė (s. Maižiešius, Maisiejus)
Надежда Nadiežda
Natalia Наталiя Natalija
Нестер, Нестор Nestoras
    Нелюба Neliuba (nekrikšč. vardas)
Никандр Nikandras
Никанор Nikanoras
Nicolaus     Nikalojus
    Никифор, Никифоръ Nikiforas
Nicodemus Nikodem Никодiмъ, Никодим Nikodemas
Нина Nina
Norbertha Norberta Norberta
    Оксюта Oksana
Octavius Oktavijus
Helga Olga Ольга, Олюша Olga
Anna Anna Ганна, Aннa, Анъна, Ганъна,  Ганка, Ганнухна, Ганя Ona
Pancratius Панкратiй Pankratijus
Pantaleon Pantaleonas
    Пантелеимон Panteleimonas
    Парфений Parfenijus
Patricia Patricija
Paulus Paweł Павелъ, Павел Paulius (Povilas)
Pelagia Пелагея, Пелагiя Pelagėja
    Пологея Pelagija
Petrus Piotr Петр], Пётр, Петр, петрашко, Петрашъ, Петранъ, Петько, Петрокъ Petras
Petronilla
Petroniela
Petronėlė
    Петрухна, Петрумила Petronija
Philippus Filip Филипп, Филiппъ Pilypas
Placida Placida
Platon Платон Platonas
    Поликарп, Поликарпъ Polikarpas
    Полиен Polienas
Потап, Потапiй Potapas
Paulus Paweł Павел, Павелъ, Пашко Povilas, Paulius
Параскева Praksida
Francisca Franciszka Францiшка, Францишка Pranciška, Pranė
Franciscus Franciszek,
Francyszek
Францъ, Франц Pranciškus, Pranas
Прохор Prochoras
Прокопий, Прокопъ, Прокофий, Прокофiй Prokopas (Prakapas), Prokopijus
  Protazy Protazas
Raphaela Rafaelė
Rajmund Raimundas
    Раина, Реина Raina
Raphael Rafał Рафаiлъ, Рафаил, Рафал Rapolas
    Родион, Родивонъ Rodionas
    Роман, Романъ Romanas
Regent pow. Szaw-go Šiaulių pavieto teismo raštininkas
Regina, Reina Regina Регина, Регiна Regina
Ricardus Ryszard Ričardas
Roberta Roberta
Romanus Roman Роман, Романъ Romanas (s. Ramonas)
Rosallia Рожа Rozalija, Rosalija
Rosa Róże, Rosalia Ро́за Rožė


Pastabos ir šaltiniai


Sutrumpinimai: M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2. Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD steigėja
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidimantas Kučas, Vidmantas Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė
Šaltiniai:

  • Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
  • Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
  • Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
  • Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
  • http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html
    Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
  • Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.
  • Prienų parapijos archyvas, Kunigas Algimantas Kajackas

Pavardės

Tarp dviejų vardų brūkšnelis nerašomas, pvz., Žemyna Aistė Bajoraitė, Algis Jonas Kavaliauskas. Brūkšneliu jungiamos dvigubos pavardės, pvz.: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Ona Kreivytė-Naruševičienė; rečiau – vyriškos, pvz., Laurynas Stuoka-Gucevičius, Jonas Baranauskas-Avelė. (Dvigubos vyriškos pavardės retesnės.)

Pavardžių žodynas, kuriame beveik 3000 populiariausių pavardžių. Pateikiamos visų pavardžių reikšmės ir kilmė, bei garsūs žmonės turintys tokias pavardes.

 

Kalbos komisija

konsultuoja ir atsako į paklausimus dėl vardų teiktinumo, pavardžių darybos, to paties asmens vardo ir (ar) pavardės tapatybės (žr. toliau „Vardo ir (ar) pavardės tapatybės klausimai“). Norėdami gauti raštišką atsakymą tuo klausimu, pateikite prašymą, adresuotą Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius), ir kopijas dokumentų, kuriuose vartojamos skirtingos to paties asmens vardo ir (ar) pavardės formos.
Daugiau

 

Image

Lorem ipsum dolor #1

Aenean cursus tellus mauris, quis consequat mauris dapibus id. Donec scelerisque porttitor pharetra

Detail
Image

Lorem ipsum dolor #2

Aenean cursus tellus mauris, quis consequat mauris dapibus id. Donec scelerisque porttitor pharetra

Read More
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau