Žodynėlis  ir paaiškinimai prie Pasvalio jungtuvių metrikų

>Adm[odum] R[evere]nd[us] D[omi]nus - garbusis bažnyčios administratorius
Ambo - abudu
Bptm. - baptisatum est - krikštytas
Ciuitate Posuolensi - Pasvalio miestelėnai
Cum - su
D (Dnus, Dna)- dominus, domina - ponas, ponia
De - iš
Et - ir
G(M)D - generosus (magnificus) dominus – šviesusis dauggalis jo mylista ponas
Gemelli - dvyniai
Gemini - dvyniai
Ibidem - ten pat (omnes de ibidem - visi iš ten pat)
Illegithimithori - nesantuokinis
Mareschaleus Upit[ensis] - Upytės maršalka
M[atris] - motinos
Okolica - bajorkaimis
Omnes (sutrumpintai „oes”, „ones”) - visi (omnes de Szunkiszki - visi iš Šunkiškių)
Parochus Posvolensis - Pasvalio (bažnyčios) klebonas
Vexillifer Upitensis - Upytės vėliavininkas
Vidua - našlė
Villa - kaimas
______________________________________________________________

     Kad būtų truputį patogiau naudotis įrašais, suskirsčiau juos į lentelės skil­tis. Deja, neparuošiau asmenvardžių ir kaimų rodyklės, nes praktiškai tai pada­ryti itin sunku dėl nevienodo jų užrašymo. Kartais tas pats asmenvardis ar net kaimas užrašomas 4-5 ar daugiau būdų, ir tai verčia abejoti rodyklių tikslingu­mu, nors, žinoma, pirmiausia man rūpi knygos popieriaus taupymas. Lenkiškos priesagos -owa reiškia -ienę, -owna – aitę arba -ytę. Raidė L, l skaitytina kaip minkštas l‘, pvz., Paluliczia – Paliulyčia, Powilunas – Poviliū­nas, Ł, ł – kaip kietas l, pvz., Powiłonis – Povilonis, Powiłunas – Povilūnas. C, dz prieš i skaitoma kaip č, dž, pvz., Brazdzionis – Brazdžionis, Narucionis – Naručionis, junginiai sz, cz, rz kaip š, č, ž, pvz., Szłamas – Šlamas, Poce­wicz – Pacevičius, Brzostowski – Bžostovskis. Kartais vikaras būdavo bejė­gis, bandydamas užrašyti žodžius Baltramiejus, Paukštis, Šliaužis, tikiuosi, kad skaitytojas pats susigaudys. Laužtiniai skliaustai naudojami įrašant aki­vaizdžiai trūkstamas raides, klaustukas ar daugtaškis rodo ko nors trūkstant ar abejonę, atsiradusią dėl originalo išblukimo ar raštininko taisymo.

     Ant knygos viršelio vėlesniais laikais užrašyta: „Księga metryk Chrzes­tnych Koscioła Paraf. Poswolskiego od 1697 Januar. 20 aż do 1703 8bra 27 zawiera numerow 1234 akart 63. Druga księga adpułowy Ślubne od 1697 Ja­nuar. 20 aż do 1729 Januar. 9 zawiera wsobie numerów 751 akart 44. Numer Księg 1.”, o tai galėtų reikšti, jog tai „Pasvalio parapijos bažnyčios Krikšto metrikų knyga nuo 1697 metų sausio 20 d. iki 1703 m., apimanti 63 lapus su 1234 įrašais. Kita knyga, [rašyta] nuo vidurio, Jungtuvių, nuo 1697 m. sausio 20 d. iki 1729 m. sausio 9 d., apima 44 lapus su 751 įrašu. Knygos numeris 1”. Tiesą sakant, raštininkas nepastebėjo, kad suklysta numeruojant, taigi, tu­rėtų būti „apimanti 63 lapus su 1253 įrašais” (žr. originalo p. 50).

     Jungtuvių knygos įrašai daryti pagal tokią schemą: „Die 20. Ianuarij Contraxerunt Matrimonium Symon Ieraszunas de Naris cum Marianna Krys­ciucia de Titkanis Testes D[omi]nus Stanislaus Towianski de Podzis Stepha­nus Czesnonis de Naris”, t.y. sausio 20 d. susituokė Simonas Jarašūnas iš No­rių kaimo su Marijona Kriščiūčia iš Titkonių; liudininkai - jo ponas Stanislo­vas Taujanskis iš Puodžių ir Steponas Česnonis iš Norių”, o pati knyga (t.y. Jungtuvių įrašų dalis) pradedama taip: „METRICA COPULATORUM SIVE Matrimonium contractorum sit Nomen Domini Benedictum Anno Domini 1697 Die 13 Ianuarij Procurata ab Admdo Rndo Dno Stanislao Puczynski commendario Posvolensis Na część y na Chwałę Bogu Wszechmogącemu W Troycy Swiętey Iedynemu, y Niepokaianie Poczętey Boga Rodzice Pannie y wszytkim Swiętym Bożym osobliwie grzeszney duszy moiey Patronom”.

Algimantas Krinčinas

Image
Image

 

Image

 

Dvarų žinynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)