Tinklapio turinys

Jūs galite mums padėti užpildyti archyvą. Fotografavote, padovanokite mums - galės naudotis kiti besidomintys.

XVIII-XIX a.  Pareigybinių rangų reikšmės

Parengė Kristina Svirskienė  /sudaryta remiantis Vikipedija/

Rangas

Civilinio rango pavadinimas

Apie rangą

   I

Kancleris
КaнцлерTai Valdovo  antspaudo saugotojas, karaliaus rūmų viršininkas, valstybės vykdomosios valdžios prižiūrėtojas, pavaldus tiesiogiai karaliui, vadovavo karaliaus sušaukto Seimo darbui. Jo padejėjai – pakancleriai

Tikrasis slaptasis 1-os klasės patarėjas
Действительный тайный советник 1-го класса

Aukščiausias valdininko rangas Rusijos imperijoje.
Šį laipsnį gaudavo tie aukščiausi valdininkai, kurie negalėdavo tapti kancleriais.

   II

Tikrasis slaptasis patarėjas
Действительный тайный советник

Pareigūnai, užimantys aukščiausias valstybines pareigas svarbiausiose valstybinėse įstaigose, Valstybės Taryboje

   III

Slaptasis patarėjas (nuo 1724)
Тайный советник

Ministrai, senatoriai, stambių departamentų vadovai, akademikai


   IV

Slaptasis patarėjas (iki 1724)
Тайный советник)

Tikrasis valstybės patarėjas (nuo 1724)
Действительный статский советник

Civiliai valdininkai, einantys departamentų direktorių, gubernatorių ir miesto viršininkų pareigas. Šį rangą galėdavo gauti tik 10 m. išdirbę žemesnio rango pareigose.
Valdininkas, gavęs tikrojo valstybės patarėjo rangą, įgaudavo teisę į paveldimą bajorystę

   V

Valstybės patarėjas(nuo 1724)
Статский советник

Vicedirektoriai ir vicegubernatoriai. Šį rangą galėdavo gauti valdininkai 5 m. išdirbę žemesnio rango ‘kolegiijos patarėjo’ pareigose.

   VI

Kolegijos patarėjas
Коллежский советник

Skyrių viršininkai, prokurorai, Senato obersekretoriai. Apskrities bajorų vadovas po 3 m. tarnybos  jau galėdavo gauti šį rangą.

   VII

Dvaro patarėjas
Надворный советник

Mokslų daktarai ir profesoriai automatiškai buvo priskiriami šiam rangui ir įgydavo paveldimą bajorystę. Tačiau nuo 1856 m. gaudavo tik asmeninę bajorystę..

   VIII

Kolegijos asesorius
Коллежский асессор

Šį rangą galėdavo gauti žmogus su aukštuoju išsilavinimu arba išlaikęs egzaminą pagal numatytą programą bei atitarnavęs  ‘titulinio patarėjo’ pareigose 12 metų. Iki 1845 m. šis rangas suteikdavo teisę į paveldimą bajorystę, po 1845 – tik asmeninę.

   IX

Titulinis patarėjas
Титулярный советник

“Dar ne tikras patarėjas, bet jau nebe raštininkas”
Nuo 1845 m. šį rangą gavęs valdininkas kartu gaudavo ir asmeninę bajorystę

   X

Kolegijos sekretorius
Коллежский секретарь

Šis rangas buvo automatiškai priskiriamas turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau nebaigusiems universiteto ir neturintiems mokslinio laipsnio. Jis duodavo teisę į asmeninę bajorystę ir galimybę palikuonims gauti paveldimą ‘garbės piliečio’* statusą
Šis rangas daug kam buvo neperžiangiama kartele, kuri turėjo apsaugoti bajorų luomą nuo pernelyg skaitlingo ‘nekilmingųjų’ įsiliejimo.

   XI

Laivo sekretorius (iki 1834)
Корабельный секретарь

Laivo sekretorius užsiimdavo raštvedyba ir saugojo laivo antspaudą.1764 m. šis  laipsnis iš karinių rangų  sąrašo buvo panaikintas ir perkeltas į valdininkų kategoriją kaip vienas iš raštininkų rangų.

   XII

Gubernijos sekretorius

Губернский секретарь

Tai kanceliarijų darbuotojai. Jie nebūtinai turėjo priklausyti bajorų luomui. Šis rangas suteikdavo teisę į asmeninę ‘garbės pilietybę*. Norint gauti gubernijos sekretoriaus rangą reikėjo ne mažiau kaip 3 metus pratarnauti žemesniame ‘kolegijos registratoriaus’ range. Tiek pat metų reikėjo pratarnauti ‘gubernijos sekretoriaus’ range, kad būtų galima pasiekti aukštesnį ‘kolegijos sekretoriaus’ 
rangą. Už nuopelnus šis tarnybos laikotarpis galėdavo būti trumpinamas

   XIII

Kabineto registratorius
Kабинетский регистратор


Nuo 1834 m.  šis rangas nebuvo skiriamas, nors oficialiai nebuvo panaikintas

 

Provincijos sekretorius
Провинциальный секретарь

Senato registratorius
(nuo 1764)
Сенатский регистратор

 Sinodo registratorius
(nuo 1764)
Синодский регистратор

   XIV

Kolegijos registratorius
Коллежский регистратор


Ne bajoras, šį rangą gavęs 1722 – 1845.06.11. laikotarpyje, gaudavo  ir ‘asmeninę bajorystę’. Po 1845 m. – tik asmeninę ‘garbės pilietybę’*.

    
* garbės piliečio‘ statusas atleisdavo asmenį nuo karinės prievolės (rekrūtų), nuo pagalvės mokesčio, fizinių bausmių, leisdavo dalyvauti rinkimuose visuomeninėms pareigoms užimti, bet turėjimas vien tik šio statuso neduodavo teisės patekti į valstybinę tarnybą.

Image

Kaip pradėti

  1. Archyve pradėti nuo gimimo metrikų, svarbiausias įrašas - tėvo pavardė
  2. Informacijos galima rasti ir kapuose - užrašai ant kapų paminklų
  3. Informacijos galima ieškoti ir internete

 

Daugiau
Image

Kiek randame informacijos

19 a. antroje pusėje metrikinių įrašų knygose rusų kalba buvo surašoma daug giminės istorijai svarbios informacijos.

Daugiau
Image

Paslaugos

Surinkus visus savo giminės genealoginius duomenis galima užsakyti genealoginį medį arba schemą. Rašyti

PavyzdŽiai