logo
 PRADŽIA //  SĄRAŠAI IR INVENTORIUS // BAJORŲ GENEALOGIJOS  //  BAŽNYČIOS //  ŽINYNAI //  DUK //
virsus

Galimas vardų vertimas iš lotynų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą.

Žodynėlis (iš viso 403 lietuviški vardai) pastoviai tvarkomas ir papildomas. Surūšiuota pagal lietuvių kalbos kolonėlę. Įtraukti ir liaudinės formos bei mažybiniai, krikščioniški ir nekrikščioniški, bei dvikamieniai vardai, iš kurių kilusios pavardės. Seniausi vardai siekia 16 a. iš Kauno pavieto bei Žemaitijos apylinkių: Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Raseinių, Viduklės, Karšuvos, Pajūrio, Šeduvos, Rietavo, Gandingos, Viešvėnų, Telšių, Biržanėnų (?), Dirvėnų, Medingėnų, Žarėnų, Patumšių, Karklėnų, Užvenčio, Beržėnų, Kražių, Kelmės, Tendžiogalos, Josvainių
Papildymai ir pataisymai pageidaujami. Jeigu pastebėsite klaidų ar netikslumų, rašykite komentaruose elektroniniu paštu
Ieškoti vardo - pasinaudokite paprasčiausia MS Word'o funkcija CTRL+F.

Lotynų Lenkų Rusų Anglų (galėtų būti) Lietuvių
Laurentius Wawrzyniec, Ławryn
Laurencja, Laurentyna
Лавринъ, Лавъринъ, Лаврушко, Лаврентий (kr), Лавр, Лавринъ,   Laurynas (kr)
Laurencija
Leocadia Leocadia   Leokadija
Leo, Leonus Leon, Lew Лев, Левъ (kr), Левонъ, Леонъ, Леон   Leonas (kr) (s. Levonas)
Leonides Леонiдъ   Leonidas
Leontius Леонтiй   Leontijus
Leopold   Leopoldas
Letitia   Leticija
Лидия, Лидiя   Lidija, Lida
Longin Лонгин   Lionginas
    Любкa   Liubovė
Lucia
Lucye
Луцея, Луца, Луцыя   Liucija
Lutgardis   Liudgarda
Людмила, Людмилла, Людмина, Людка   Liudmila
Ludovicus Ludwik, Liudwika   Liudvikas, Liudvika
Lucas Łukasz Лука (kr), Лукиан, Лукашъ, Лукъянъ   Lukas (kr) (s. Lukošius)
    Мацуха, Мацка   Macucha (nekrikšč. vardas)
Magdalena, Madelina Magdalena Магдалина, Макгдалена, Макгъдалена, Мокгдана, Мокдя   Magdalena, Magdė (Magdalietė)
    Макарий (kr), Макаръ   Makarijus (kr)
Максим, Максимъ (kr)   Maksimas (kr)
Malwina   Malvina
Marcellus, Marcellina, Marcella, Marceli     Marcelijus, Marcelina, Marcelė
  Marcianna, Martianna     Marcijona
Margarita Malgoržata, Malgožata

Малкгорета, Малкгората, Малъкгората, Малкгарета, Маркгорета, Маркгората, Малъкгарета, Малкгареты, Малъкгорета, Молкгорета, Малгорета

  Margarita
Maria Maria, Marriey Мария, Марiя, Маръя, Мар[ъ]я, Маруша, Марыя, Марья, Maria   Marija
Mariana Marianna, Maryanna
Марианна   Marijona
Marianus Marian, Marien   Marijonas
Martinus Marcin Мартинъ, Мартiнъ, Мартын, Мартиниан (kr), Мартинъ, Марътинъ, Марцыянъ   Martynas (kr)
Matheus Mateusz Матеуш, Матысь (kr)   Matas, Motiejus (kr)
Mathian Maciej, Macey Матфей, Матей (kr), Мацъко   Motiejus, Matas (kr)
    Матерна   Materna (nekrikšč. vardas)
Mathilda   Matilda
Матрона   Matrona
Mauricius Maurycy   Mauricijus, Mauras
Mieczysław   Mečislovas, Mečys
Madard   Medardas
    Мина   Menas
Melchior Melchior Мельхiоръ   Melchioras, Merkelis (kr)
Michalina Михалина, Михалiна   Michalina, Mikalina, Mikolina
Nicolaus Mikoła, Mikołaj, Mikolay
Миколай, Миско, Мись, Мисюли, Николай (kr), Микути, Микула, Микулашъ, Миклашъ, Михно   Mikalojus (kr), (Nikalojus), Mikas
Никита   Mikita
    Милослава, Милохна   Miloslava
    Митя   Mitė (nekrikšč. vardas)
Митрофан   Mitrofanas
Michael Michał Михаилъ, Михаил, Михайло, Миско, Мишъко, Михно   Mykolas
Monica Monika   Monika
Marcus Marek Маркъ, Марк (kr), Марко   Morkus (kr)
Martha Marta Марта, Марфа   Morta
Matthias, Matthaeus Matiasz, Mateusz Матей, Матвей   Matas
Mojżesz Моисей   Mozė (s. Maižiešius, Maisiejus)
Надежда   Nadiežda
Natalia Наталiя   Natalija
Наумъ (kr)   Naumas (kr)
Нестер, Нестеръ, Нестор (kr)   Nestoras (kr)
    Нелюба   Neliuba (nekrikšč. vardas)
Никандр   Nikandras
Никанор   Nikanoras
Nicolaus       Nikalojus
    Никифор, Никифоръ   Nikiforas
    Микита (kr)   Nikita (kr)
Nicodemus Nikodem Никодiмъ, Никодим   Nikodemas
Нина   Nina
Norbertha Norberta   Norberta
    Оксюта   Oksana
Octavius   Oktavijus
Helga Olga Ольга, Олюша   Olga
Anna Anna Ганна, Aннa, Анъна, Ганъна,  Ганка, Ганнухна, Ганя   Ona
Pancratius Панкратiй   Pankratijus
Pantaleon   Pantaleonas
    Пантелеимон   Panteleimonas
    Парфений (kr), Парфенъ   Parfenijus (kr)
Patricia   Patricija
Paulus Paweł Павелъ, Павел   Paulius (Povilas)
Pelagia Пелагея, Пелагiя   Pelagėja
    Пология   Pelagija
Petrus Piotr Петръ, Пётр, Петр (kr), Петрашко, Петрашъ, Петранъ, Петько, Петрокъ   Petras (kr)
Petronilla
Petroniela
  Petronėlė
    Петрухна, Петрумила   Petronija
Philippus Filip Филипп (kr), Филiппъ, Филипъ, Пилипъ   Pilypas (kr)
Placida   Placida
Platon Платон   Platonas
    Поликарп, Поликарпъ (kr)   Polikarpas (kr)
    Полиен   Polienas
Потап, Потапiй   Potapas
Paulus Paweł Павел, Павелъ (kr), Пашко   Povilas, Paulius (kr)
Параскева   Praksida
Francisca Franciszka Францiшка, Францишка Frances Pranciška, Pranė
Franciscus Franciszek,
Francyszek
Францъ, Франц   Pranciškus, Pranas
Прохор   Prochoras
Прокопий (kr), Прокопъ, Прокофий, Прокофiй   Prokopas (Prakapas), Prokopijus
  Protazy Процко,Протасий (kr)   Protazas, Protazijus (kr)
Pulcheria   Pulcherija
Raphaela   Rafaelė
Rajmund   Raimundas
    Раина, Реина   Raina
Raphael Rafał Рафаiлъ, Рафаил (kr), Рафал, Рафалъ   Rapolas (kr)
    Родион, Родивонъ   Rodionas
    Роман, Романъ (kr)   Romanas (kr)
Regent pow. Szaw-go   raštininkas (Šiaulių pavieto teismo)
Regina, Reina Regina Регина, Регiна   Regina
Ricardus Ryszard   Ričardas
Roberta   Roberta
Romanus Roman Роман, Романъ   Romanas (s. Ramonas)
Rosallia Рожа   Rozalija, Rosalija
Rosa Róże, Rosalia Ро́за   Rožė


blue

Pastabos ir šaltiniai


Sutrumpinimai: M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2. Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

(kr) - krikščioniškas vardas

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD steigėja
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidimantas Kučas, Vidmantas Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė
Šaltiniai:

  • Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
  • Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
  • Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
  • Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
  • Kokiais vardais vadino Gardino pavieto vyrus bajorus 1567 metų dokumente, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.25
  • http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html
    Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
  • Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.
  • Prienų parapijos archyvas, Kunigas Algimantas Kajackas

Pavardės

Tarp dviejų vardų brūkšnelis nerašomas, pvz., Žemyna Aistė Bajoraitė, Algis Jonas Kavaliauskas. Brūkšneliu jungiamos dvigubos pavardės, pvz.: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Ona Kreivytė-Naruševičienė; rečiau – vyriškos, pvz., Laurynas Stuoka-Gucevičius, Jonas Baranauskas-Avelė. (Dvigubos vyriškos pavardės retesnės.)

Pavardžių žodynas, kuriame beveik 3000 populiariausių pavardžių. Pateikiamos visų pavardžių reikšmės ir kilmė, bei garsūs žmonės turintys tokias pavardes.

 

Kalbos komisija

konsultuoja ir atsako į paklausimus dėl vardų teiktinumo, pavardžių darybos, to paties asmens vardo ir (ar) pavardės tapatybės (žr. toliau „Vardo ir (ar) pavardės tapatybės klausimai“). Norėdami gauti raštišką atsakymą tuo klausimu, pateikite prašymą, adresuotą Valstybinei lietuvių kalbos komisijai (Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius), ir kopijas dokumentų, kuriuose vartojamos skirtingos to paties asmens vardo ir (ar) pavardės formos.
Daugiau

 

Image

Lorem ipsum dolor #1

Aenean cursus tellus mauris, quis consequat mauris dapibus id. Donec scelerisque porttitor pharetra

Detail
Image

Lorem ipsum dolor #2

Aenean cursus tellus mauris, quis consequat mauris dapibus id. Donec scelerisque porttitor pharetra

Read More
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau

Ar žinote, kad

Ilgiausios šios trys pavardės – Parafianavičius, Parapijanavičius, Sabastionavičius, jas sudaro 7 skiemenys. R. Kliukienės apskaičiuotas vidutinis lietuvių k. pavardės ilgis 3,18 skiemens (žr.: Lietuvių pavardžių skiemens struktūra. – Žmogus ir žodis. 2006, t. 8, nr. 1, p. 28–34).

Apie vardus rusiškai