Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   

Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas, rajonas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
           
Abromiškės Elektrėnų sav. Vilniaus Abrahamas Poniatovskis 1571 pastatė pirmuosius rūmus
      Bychovcai 17 a.  
      gr. Henrikas de Raesas 1748 vedybų keliu
      Pranciškus Broel Pliateris iki 19 a. vid. vedė Kazimierą de Raes (1818-1893)
      Vilhelmas Pliateris (1850-1911)    
      Izabelė, Idalija, Marija -Vilhelmo dukros   paskutinės valdytojos
      Mykolas Žilinskas (1904-1992), meno kolekcininkas, bankininkas   nusipirko centrinę dalį su rūmais
Adakavas Tauragės raj. Tauragės Jonas Adakauskas (Odakovskij), Batakių seniūnas 18 a. pradėjo statyti dvarą
      Jonas Adakauskas (kitas), Ariogalos tijūnas 1793 tęsė, pastatė bažnyčią
      Kazimieras Chlevinskis 1858 pastatyti mūriniai rūmai vietoje sudegusių.
Vedė Karoliną Adakauskaitę
      Ignotas Chlevinskis 1886 pardavė
      gr. Anrepai 1886 pirko
     

Žemės ūkio mokykla

tarpukariu  
     

kolūkio centras, senelių prieglauda

po karo  
        2004 dvaro statiniai įtraukti į kultūros vertybių registrą
Adolfinava   Raseinių Novickienė Viktorija 1919-1939  
Adomaičiai Kražiai Raseinių Ženkevičienė Marija 1919-1939  
Adomynė Kupiškio raj. Panevėžio gr. Pliaterių palivarkas    
      Jonas Žurauskas ~1810 įsigijo, pasistatė medinius dvaro rūmus
Ageniškis Biržų raj.   Jurgis Radvila 1528-1530 minimas nuo 1520 m.
Agnapolis Kaunas Kauno Balcevičius Steponas 1919-1939  
Akademija (Dotnuvos dv.) Kėdainių raj. Kauno Izakauskiai 16 a.  
      Mlečkai 17 a.  
      Jonas Bžostovskis   vedė Mlečkutę
     

                įkurdino vienuolius bernardinus

1701, 1796 pastatė naują bažnyčią, vienuolyną, įsteigė gimnaziją
      Ščitauskiai    
      Chrapovickiai 17 a. pab. sutvarkė dvarvietę, pastatė prabangią rezidenciją, veikė baldų fabrikas, po 1863 konfiskavo caro valdžia
      Šuvalovas 1867 nusipirko per varžytynes
      gr. Genrikas Kreicas 1869  
      Piotras Stolypinas, carinės Rusijos Vidaus reik. ministras   įkūrė žemės ūkio mokyklą
      Viktoras Ruokis 1918 Lietuvos Respublikos vardu įsigijo dvarą su mokykla, 1919 įsteigta Žemės ūkio ir miškų mokykla, 1922 -  pavadinta Žemės ūkio technikum 1924 - Žemės ūkio akademijau
Akmena Anykščių raj. Utenos gr. Opanas (Hoppan) 19 a. pastatė dvarą, malūną, įrengė mažą hidroelektrinę
      Juozas Jankauskas 1914 - 1928 nusipirko
      Jadvyga Jankauskienė, žmona   paveldėjo, ištremta 1941 m. su 2 vaikais
      Aleksandras Jankauskas 1992 restauruojamas malūnas Anykščių muziejaus iniciatyva
Akmenė Kupiškis Panevėžio Jankauskas Juozapas 1919-1939 grįžęs iš tremties atsiėmė dvarą ir atidavė dukrai valdyti
      duktė Regina ir Rimgaudas Žirgulevičius (2008) po 2000 metų pradėjo restauruoti dvarą
Akmeniškis ?   Kowzanai*** 16-19 a.  
Aknystos Anykščių raj. Utenos J. Kopčius 1538 gavo iš Žygimanto Augusto
      Rapolas Jelenskis 1807 paveldėjo, 1809 įkūrė parką,pastatė rūmus
      Antonijus Jelenskis (1818-1874) 1863 ištremtas, dvaras padegtas
      Emilija (Antonijaus dukra) ir Vladislavas Venclovavičius iki 1914 m.  
      psichoneurologijos pensionatas 1959  
Akstinai     Bogušai XVII a. rėmė reformacinį sąjūdį
Akuočiai (Okocie) 2 Lazdijų Alytaus Gutovai XIX a. 1863 m. sukilėlių rėmėjai, kapinių duobėje jie slėpė ginklus sukilėliams.
Alanta (Naujasodis) Molėtų raj. Utenos Astikai 1436 minima, Žygimantas Kęstutaitis padovanojo
      Grigalius Astikas (1535-1580) 16 a. nuteistas mirties bausme už pinigų padirbinėjimą
      Steponas Batoras 1576-1586 valdė, perdavė dvarą už narsą kovose prie Polocko
      Gabrielius Bekešas    
      Kristupas Radvila 1598 pirko, valdė iki 1828 m.
      kunig. Tadeušas Pac-Pamarnackis (1763-1849) 19 a. statyti r9mai
      Aleksandras Pac-Pamarnackis, Tadeušo augintinis, pusbrolio sūnus    
      Tadas Pac-Pamarnackis iki 1914 m. išvažiavo į užsienį, valdžia išparceliavo dvarą
      Balys Šližys iš Klabinių kaimo tarpukariu nusipirko centrą
      Žemės ūkio technikumas po 1945 m.  
Alantės (Holonetai) Panevėžio raj. Panevėžio Marcijonas Oginskis, Trakų vaivada 1696 pirko žemes
      Mykolas Franckevičius 1748  
      Stanevičiai 1795  
      Antanas Rudamina, Ukmergės seniūnas ~1820 spėjama
      Antanas Rudamina, Antano s. ~1850 pasistatė rūmus
      Marija Rudaminaitė-Dusetiškė (1878-1938)   įsteigė neįgaliųjų prieglaudą, įkūrė ažurinių dirbinių dirbtuvę
Alava   Alytaus Giedminas (Giedmin) 1919-1939  
Albrechtavo dv. Kruopių par.   Ipolitas Savickis** 1844 bajoras
Aleksandrija Šiauliai Šiaulių Janavičius Vincentas 1919-1939  
Alkuva Gudžiūnai Kėdainių Kisielis Jonas 1919-1939  
Alvitas Vilkaviškis Vilkaviškio Voičynskis Stanislovas, Zielinskis Stanislovas 1919-1939  
Anapolis Seda Mažeikių Rosciešauskis Vladimiras 1919-1939  
Anetava Vadokliai Panevėžio Michnevičius Vytautas 1919-1939  
Andrichovo dvarelis     Jurgis Radvila 1528-1530  
Andriejava Šiauliai Šiaulių Gricevičius Kleofas 1919-1939  
Anielinė Pagirys Ukmergės Daunoravičienė Marija 1919-1939  
Antaginė Babtai Kauno Michelkevičius Aleksandras 1919-1939  
Antakalnė Ukmergė Ukmergės Novickis Povilas 1919-1939  
Antalina Anykščių raj. Utenos   1746 įkurtas dvaras
      Marijonas Darasevičius iki 1914 m.  
      Julija Jaloveskienė   pardavė
      Mykolas Linkevičius 1925 nusipirko, praplėtė dvarą prieš 1940 ir buvo ištremti,grįžo 1956, gavo kambarėlį
      kolūkio    
      Bronė Petrulienė, Mykolo duktė 2008 gavo, bet negalėjo išlaikyti ir pardavė 2008
      nauji šeimininkai    
Antanašė Obeliai Rokiškio Romeris Bronislovas 1919-1939  
Antanava Panevėžys Panevėžio Kavaliauskas Vladislovas 1919-1939  
Antanava Pilviškiai Ukmergės Šabunevičius Edvardas 1919-1939  
Antanava Raguva Panevėžio Šveikauskas Rapolas 1919-1939  
Antašava Gudžiūnai Kėdainių Semaška Mykolas 1919-1939  
Antašava (Papyvesys) Kupiškio raj. Panevėžio H. Antaševskis 1811-1820  
      S. Šimonis 1888 nusipirko
      P. Brazdžiūnas 1915 perpirko, paliko giminėms
Antanašė Rokiškio raj. Panevėžio Bilevičiai 18 a. valdė
      Morikoniai    
      Romeriai 19 a. Viena iš vokiškos giminės atšakų atsikėlė į Livoniją, Į Lietuvą persikėlė 1660 m.
      Matas Romeris (? -1699)   Lietuviškos gim. pradininkas susigiminiavo su Korsakų, Puzinų, Pacų, Radvilų ir kt. giminėmis.
      Mykolas Juozapas Romeris (1778-1853)   Pirmasis Antašavoje,  piešė, skyrė stipendijas Universiteto studentams
      Edvardas Jonas Romeris (1806-1878)   gyveno dvare, 1830-1832 ištremtas
      Edvardas Jonas Romeris, sūnus   1831 m. vedė Oną Bialozaraitę, jai mirus, 1836 m. - jos seserį Sofiją. Ištremtas Į Vologdos gub., grįžo...
1855 m. pasistaė mūrinius rūmus vietoje sudegusių
      Bronius Romeris (1856-1899), jauniausias Edvardo sūnus    
      Motiejus ir Bronius Romeriai, Broniaus sūnūs    
      Tadas Romeris (1894-1978), Broniaus sūnus   ambasadorius Japonijoje, TSRS
      Naujas savininkas (2008) sovietmečiu - kolūkis
Antarišiai Ukmergė Ukmergės Kočanas Ignas 1919-1939  

Antaviliai 1

 

 

 

 

 

 

Vilniaus

 

 

 

 

 

 

 

Boguslavas Korvin-Gosievskis

Radziševskis

Stolypinas

valstybinė ūkininkavimo mokykla mergaitėms

žemės ūkio technikumas

pansionatas

 

1736

18 a. pab.

19 a. I p.

1920-1939

1940-1949

XX a. 6 dešimtmetis

Smolensko vyskupas valdė

1860-1865 pastatyta raudonų plytų koplytėlė - radziševskių mauzoliejus.

tuometinė Lenkijos valstybė įrengė

 

 

Antazavė Zarasų raj. Utenos   1560 minima
      Pliateriai, Liudvikas Pliateris nuo 17 a. iki 1843 m. 18 a. vid. Liudvikas statė rūmus, 1794 m. pastatė bažnyčią, suformavo parką
      Pranciškus Ledochovskis 19 a. II p. apie 1844 m. vedė Liudviką Pliaterytę, perstatė rūmus
      Julijanas KazimierasRopas   vedė Bogumila Lelizavetą Ledochovkytę
      Elžbieta ir Mikalojus Vainarovskiai (Vainerauskai) iki 1940 Mikalojus vedė Elžbietą Prancišką Ropaitę, sovietų ištremti
      mokykla sovietiniais metais  
      krašto istorijos muziejus (2008)  
Antrieji Kurkleliai (žiūrėti)          
Antūzovas   Zarasų Voinarovskienė Elžbieta 1919-1939  
Anušiškė Rokiškis Rokiškio Komarienė Marija 1919-1939  
Apitlokis Kėdainiai Kėdainių Zabiela Karolis 1919-1939  
Apytalaukis (Zabielų dv.) Kėdainių raj. Kauno Šiukštos, Zavišos, Tiškevičiai    
      Henrikas, Česlovas ir Zigmantas Zabielos iki 1940 Henrikas 1900 m. parsivežė baldus (apdovanoti aukso medaliu pasaulinėje parodoje) iš Paryžiaus
Aristava Kėdainių   Derbutai****
~1550
 
Ariogala (Čekuva) Raseinių raj. Kauno Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvaras Vytauto laikais  
      Belazaras 16 a. nuomojo
      Miuleriai 19 a. valdė
      Morkus    
      mokykla 1940-1951  
      tuberkuliozinė ligoninė 1963  
Arnionys Molėtų raj. Utenos Narbutai 16 a. Žygimantas Senasis padovanojo
      Radvilos    
      Šveikovskiai    
      Masalskiai    
      Kostrovickiai nuo 1792 m. apie 1800 m. iškilo mūriniai rūmai
      Jonas Vytautas Tiškevičius (1831-1892) 1859 nupirko
      Jonas Tiškevičius (1867-1903), Jono s.    
      Mykolas Zigmantas TIškevičius (1903-1974), Jono s.   vasarodavo, gyveno varšuvoje su žmona dainininke Ana Marija Pietrusinska
      Arnionių žuvininkystės ūkio administracija, kultūros namai, biblioteka, valgykla 1954 I pas. karo metu išdegė rūmų vidus, restauruoti 1954 m.
      paštas, medicinos punktas (2008)  
Arvydai Vilniaus raj. Vilniaus Ulrichas Hozijas, Vilniaus pinigų kalyklos vedėjas 16 a. gavo iš Žygimanto Senojo
      Stanislovas Hozijas, Ulricho s. 1609 padovanojo
      jėzuitai 1609  
      Mikalojus Lopacinskis 1773 gavo, panaikinus jėzuitų ordiną
      M. Koscialkovskis tarpukariu  
      kultūros namai, žuvininkystės ūkis sovietmečiu  
      Mindaugas Vosylius (2008) privatizavo
Astravas Švenčionių   Kowzanai*** 16-19 a.  
Astravas (Biržų tvirtovė) Biržų raj. Panevėžio Radvilos 1804 užstatė Tiškevičiams
      Mykolas Tiškevičius (1761-1839) su žmona Joana 1811 perėmė Biržų dv.,
      Jonas Tiškevičius (1802-1862), Mykolo vyr. s. 19 a. vid. statė naujus rūmus, Biržų ir Nemunėlio Radviliškio katalikų bažnyčias
      Mykolas Tiškevičius (1828-1897), Jono brolio Juozapo vyriausias sūnus   vedė Mariją Radvilaitę, Biržus valdė per įgaliotinius
      Juozapas Tiškevičius (1850-1905), Mykolo s. 1872 perdavė jaunesniam  broliui Leonui
      Jonas Leonas Tiškevičius (1851-1901) 1880 mažai čia gyveno, vedė Klementiną Potocką, atstatė alaus daryklą ant Agluonos kranto
      Alfredas Jonas Tiškevičius (1882-1930)   vedė Elžbietą Radvilaitę
      P. Variakojis, agronomas 1923 įsteigė pieninę
      Lininių audinių fabrikas "Siūlas" 1930  
Ašakna Dusetos Zarasų Grabauskas 1919-1939  
Ašminta   Marijampolės Fišer (Fiszer) Jonas 1919-1939  
Aštrioji Kirsna Lazdijų raj. Alytaus Masalskiai, Sapiegos, Lukoševičiai, Karengos, Gavronskiai nuo 16 a.  
      Hektoras Bonifacas Karenga 19 a. vid. kūrėsi
      Zigmantas Gavronskis 1850  
      Mečislovas Balinskis 1910 nusipirko varžytynėse
      Vladislovas Kriaučiūnas, agronomas 1922-1940 vedė Balinskaitę, vystė tvenkininę žuvininkystę, įsteigė žemės ūkio mokyklą
      Naglis Narauskas 2008 valdo
Aštuonėliai   Kauno Zielinskienė Juzefa 1919-1939  
Ašvena Kvėdarna Tauragės Bucevičius Vladislovas 1919-1939  
Ašvena (Ašvėnai) Viekšniai Mažeikių Valerijonas Pancežynskis*** 19 a. vid. ? su Marijana Jazdovska turėjo sūnus Valerijoną Jurgį ir Juozą
Antanas Vojnovskis Po I pas. karo sulietuvino pavardę į Vainauskas, vedė baj. Česlavą Pancenžinską
Valerijonas Jurgis Pancežynskis***, Valerijono s. 19 a. II p. paveldėjo
Pancežynskis Sobieslavas (1871-1941) 1919-1941*** paveldėjo
Augustava Panevėžys Panevėžio Straševičius Valerijus 1919-1939  
Aukštagolka*** Upytės pav.   Jokūbas Vonsavičius 1754-08-12 dovanojo sūnums Viktorui ir Motiejui (Mataušui)
Simonas Rutkovskis 1781-11-08 nupirko
Aukštelė Baisogala Kėdainių Mieškauskas Bonifacas 1919-1939  
Aukštoji Freda Kauno m. Kauno Pacai iki 17 a. II pusės  
      Liudvikas Fredas, architektas 17 a. II pusėje  padovanojo Kristupas Zigmantas Pacas
      Juozas Gadliauskas, žemaičių bajoras 18 a. pirko, pastateė rūmus, užveisė parką
      Gadliauskaitė 1867 pardavė caro valdžiai
Aukšt. Grūzai   Biržų Beinardas Vilhelmas 1919-1939  
Aukštadvaris Trakų Vilniaus Žygimantas Senasis 1506-1548 padovanokjo Lackiui
      Ivanas Lackis iki 19 a. iškeitė į Antano Malevskio dv. prie Vilniaus
     

Antanas Malevskis

Ciprijonas Odyniecas*

1837

1919

pastatė namą
      Vladas Mongirdas tarpukariu vedė Broniaus Malevskio  (1850-1914) dukrą Bronę Heleną, atgavo nuosavybės teises
      Bronius Mongirdas (2008)  
Aukštadvaris     Šemetos (Melcheris), Kontrimai (Ignas, Leonas ir Uršulė), Žaiginio Bilevičiai, Samuelis Bilevičius, Žukovskiai, Roglaičių Šnabavičiai, Kaulakių Stravinskai, Rinkšelių Stašinskai, Bortkevičiai XVI a., 1863, XIX a. II p. rėmė reformacinį sąjūdį
Aukštadvaris Šiluva Raseinių Kontrimaitė Leonija 1919-1939  
Aukštadvaris Panevėžio raj.  Panevėžio Jadvyga Vaitkienė ir jos sūnus 1550  
      Laurynas Pilipavičius 1572 pardavė
      Andrius Ciechanovskis 1572 pirko
      Povilas Marcinkevičius 1626  
      Adomas Kozakauskas, Marcinkevičiai 1729 Adomas vedė Teresę Marcinkevičiūtę
      Švoinickiai 19 a.  
      Musnickiai 19 a. pab.  
      Tomas Survila 1924  vedė Zofiją Musnickaitę
Aukštadvaris Ukmergė Ukmergės Kot-Jelenskis, Maskaliūnas Juozas 1919-1939  
Aukštadvaris     Mongirdas Vladislovas 1919-1939  
Aukštakaimis Anykščiai Ukmergės Bistramas Vladislovas 1919-1939  
Aukštelkė Radviliškis Šiaulių Godliauskas Leonas 1919-1939  
Aukštieji Kopliai Šėta Kėdainių Mejeris Jonas, Sipavičius Juozas 1919-1939  
Aukštoji Kalva Kaunas Kauno Daunoravičius Ignas 1919-1939  
Aukštoliškė Grinkiškis Kėdainių Vaitkevičius Tomas 1919-1939  
Ausieniškės Elektrėnų sav. Vilniaus      
Aviliai   Zarasų Kelpša 1919-1939  
Image
Image
Image
*Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)
**DEIVIDAS MIKŠTAS 1844m. Kruopių RKB parapijiečių sąrašas
*** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018
blue

1. "Pasižvalgymai po Vilnių"
2. Papildė Martynas Teleiša, 2020-06-20