Dvarai - vietovė - savininkas - laikotarpis

                   
Dvaras, dvarelis, palivarkas Valsčius, paštas Apskritis Savininkas Laikotarpis Kas ką nuveikė
           
Pabalė Čekiškiai Kauno Daugaila 1919-1939  
Paberžė Kėdainių raj. Kauno baronai Šilingai iki 1863 1793 m. pastatė rūmus, po sukilimo ištremtas
      Tichejevas (rusų valdininkas)  nuomojo vok. Betcheriui iki 1914 įsteigė mokyklą, mokinių paramos fondą, dv. pardavė baudžiaunininkams
      1863 m. sukilimo muziejus 2008  
Pabulveniai Tryškiai Šiaulių Reichardtaitė Marija 1919-1939  
Padališkiai Šiauliai Šiaulių Simonas Mackevičius 1919-1939  
Padegimė***** Skuodo Telšių Valentinas Pacevičius, s. Sebastijonas 1684-03-05 Sebastijonas paliko dvarą sūnui Mykolui
Kazimieras Pacevičius, s.Mykolo 1750-04-21  
Jonas Klemensas Pacevičius 1792-04-23 su sūnumis Pranu, Mykolu ir Laurynu pardavė
Padegliukai Šiauliai Šiaulių Rudavičius B. 1919-1939  
Padubingė Švenčionių   Petras Vojnovskis***** 1530 kar. Žygimantas Senasis suteikia privilegiją ir paskiria dvarą
Padubysio Nagiai     Juozas Kareiva (Kauno žemės teismo teisėjas) XVIII a. pab.  
Padubysio Skaraitiškės     Skaraičiai XVII a. pr.  
Padubysio-Florijoniškė     Anastazijus Sirpavičius (Raseinių teismo teisėjas) 1774 m.  
Padubysis-Staskauskynė     Kenstortai, Antanas Martusevičius XVII a. rėmė reformacinį sąjūdį
Padubysys I Raseiniai Raseinių Kazimieras Mikulskis***** ~1665 valdė
Martusevičius Kazimieras, Vaitkevičius Aleksandras 1919-1939  
Padubysys II Kelmė Raseinių Sienkauskienė Jadvyga 1919-1939  
Padubysys   Kauno Butkevičius 1919-1939  
Padubysio Stachovčizna     Jurgis Gabševičius, P.Ruseckas, Tomašas Ganiprauskas    
Padšaičiai   Kėdainių Gintautas Jamesz 1919-1939  
Padvaizgiai Kuršėnai Šiaulių Bortkevičius 1919-1939  
Padvarininkai   Šiaulių Kozmianas Vaclovas 1919-1939  
Padvarninkai Panevėžys Panevėžio Skinderis Mykolas 1919-1939  
Paeglesiai Tryškiai   Teklė (Paškevičiūtė) ir Antanas Kušleikos 1881-07-08 gimė duktė Bronislava*****
Papilė Papilės Slonskis L. 1919-1939  
Paežerė Darbėnai Kretingos Sakiel Antanas 1919-1939  
Paežerė Nemakščiai Raseinių Januškevičiūtė Aleksandra 1919-1939  
Paežeriai Kuršėnai Šiaulių Nagurskių Dirvonėnų dvaro palivarkas    
      Nagurskis Zigmantas 19 a. pab gavo nuosavybėn, dvaras tapo savarankišku dvaru
        1910 pastatė rūmus
      Nagurskis Zigmantas Pavenčių cukraus fabrikas 1919-1939

sovietiniais metais naudojosi
        (2008) privatizuoti
Paežeriai Vilkaviškio raj. Vilkaviškio / Marijampolės   16-17 a. apgyvendinta
      Zabiela Simonas 1975 -1799 ...statyti rūmai
      Gavronskis Zigmantas (1816-1886)   pertvarkinėjo dvarą
      Gavronskis Vladimiras   (1849-1914)   valdė
      Gavronskienė Ona 1919-1939  
      Komaraitė Ona 1939 pardavė bankininkui Jonui Vailokaičiui
      Vailokaitis Jonas 1939 pirko dukters vardu, suremontavo rūmus
      Teodoras Adrianas fon Rentelnas II pasaluinio karo metu gyveno, remontavo rūmus
      Žemės ūkio mokykla po 1945 m. veikė
      Vilkaviškio tarybinio ūkio centras 1945-1952 veikė
      Vilkaviškio melioracijos statybos valdyba 1952-1994 restauruojami dvaro statiniai
      Suvalkijos (Sūduvos) regioninis kultūros centras nuo 2004 m.  
Pagarduvė Pociūnėliai Panevėžio Tarasevičienė Marija 1919-1939  
Pagarmantis Kaunas Kauno Sarosiekienė Helena 1919-1939  
Pagaugienis Laba Panevėžio Zalaskis Zigmantas 1919-1939  
Pagiegola Panevėžys Panevėžio Vidugiris Jonas 1919-1939  
Paginiai Babtai Kauno Jurevičienė Marija 1919-1939  
Pagiriai Vandžiogala Kauno Kleveckas Vladislovas 1919-1939  
Pagiriai Kelmė Raseinių Ivanavičius Jonas 1919-1939  
Pagryžuvys Kelmės raj. Šiaulių Jeronimas Pšeciševskis 1859 statyti rūmai, ištremtas, 1860 m. užsodintas parkas
      Aleksandras Kristijanovičius po 1863 m.  
      Izidorius Riomeris   perpirko, vedė Jeronimo Pšeciševskio dukrą Celiną
      perduotas jėzuitams tarpukariu, iki 1940 m.  
      sanatorija po karo iki 2005 m.  
Pailgaičiai Šildė Tauragės Biržiška Juozapas 1919-1939  
Paješmena   Biržų Ropp Vilhelmas 1919-1939  
Pajiešmeniai (Barklainių dv. palivarkas) Pasvalio raj. Panevėžio Liudvikas Ropas 19 a. pastatė rūmus
Pajoščiai Baisogala Kėdainių Meištavičius Aleksandras 1919-1939  
Pajūris Šilalės raj.   Did. kunigaikščio žemės 16 a.  
      Mikalojus Volodkevičius 1530 Žygimantas Augustas dovanojo
      Jeronimas Valavičius, Lietuvos paiždininkas 16 a. pab.  
        1750 pastatyta pirmoji bažnyčia
      gr. Adolfas Čapskis, Kauno gubernijos maršalka 1854  
      Povstanskis 19 a. pab. gavo, pastatė mūrinį spirito varyklos pastatą ant jūros kranto
      Kazimieras Nausėda, grįžęs iš Amerikos 20 a. pr.  
      Kretingos pranciškonų vienuolynas 1935 gavo dovanų iš Nausėdos
      Žemės ūkio mokykla, technikumas sovietiniais metais  
        (2008) privatizuoti
Pajūris Kvėdarna Tauragės

Kulakauskas Mykolas ir Zofija
Plater Broel Helena

1919-1939  
Pajūris Šilutė Tauragės Povstankienė Vanda 1919-1939  
Pakainiai Vandžiogala Kauno Gvozdzinskis Karolis 1919-1939  
Pakalniškiai Radviliškis Šiaulių Barauskas Zigmuntas 1919-1939  
Pakieviai Kelmė Šiaulių Tarkovskis Tadeušas 1919-1939  
Paklibiai Telšiai Telšių Pruffer J. 1919-1939  
Pakluonė   Kėdainių Kavaliauskai 1919-1939  
Pakluonė Papilė Šiaulių Kavaliauskas Stanislovas 1919-1939  
Pakražantis Kelmės   Prušinskiai 17 a. (pagal vikipediją)
  Andrius Jucevičius 1653-05-15 paliko sūnums Jurgiui ir Jokūbui*****
  Kiaunarskiai 18 a. 1764 m. pastatydino pirmąją Pakražančio bažnyčią (vikipedija)
Pakruojis Pakruojo raj. Šiaulių V. Martinavičius 1596 m. mirė, išlikęs dvaro inventoriuas aprašymas
      Zabielos    
      Miunsteriai    
      Vilhelmas von Ropas, baronas 1786 vedė Aleksandrą Miunsterytę
      Teodoras von Ropas, Vilhelmo s. (1783-1852)    
      Hermanas von Ropas, Teodoro s. (1810-1890)    
      Leonas von Ropas (1860-1940)    
      Julius von Ropas, brolio s. iki 1940 nacionalizuotas
      technikumas po 1945 m.  
      Pakruojo raj. savaivaldtbė (2008) restauruojamas
Palanga   Kretingos Tiškevičius 1919-1939  
Palaukė     Francūzavičius 1919-1939  
Palėvenė Panevėžys / Kupiškio raj. Panevėžio Mykolas Komaras 1654-1703  
      Andrius ir Mikalojus Komarai (sūnūs) 1703 pasidalijo dvarą į dvi dalis
      Ignotas ir Antanas Komarai, MIkalojaus sūnūs    
      Antanas Komaras 1743 po turto dalybų
      Jonas Komaras, Antano s.   po mirties turtą pasidalijo trys sūmūs
      Konstantinas Komaras (1813-1880, jauniausias sūnus)   gavo Raguvėlę ir Palėvenėlę
      Mykolas Komaras 19 a.pab. -20 a.pr Konstantinas atidavė sūnui Mykolui, kuris perstatė senąjį namą į puošnius rūmus
      Jurgis Komaras, Mykolo brolis   po Jurgio mirties turtą pasiddalijo 6 vaikai
      Komaras Bogdanas (1884-1962) 1919-1939  
      Nijolė Milaknienė, Bogdano anūkė nuo 1992 m.  
Paliepė (Paulionka) Žarėnai Raseinių Jankevičius L. 1919-1939  
Paliepė   Raseinių Daugirdas 1919-1939  
Paliepė   Ukmergės Andukavičius 1919-1939  
Paliesė   Panevėžio Jasienskis 1919-1939  
Paliesė Naujamiestis Panevėžio Butrimas Jurgis  1919-1939  
Paliesė   Raseinių Baginskiai 1919-1939  
Paliesiai Papilė Šiaulių Liutikas Ignacas 1919-1939  
  Šiaulių raj. Šiaulių   (2008) nedaug žinoma, stovi dv. svirnas tvartas ir kumetynas
Paliesius ***   Ignalinos Livonijos taurininkai Justina ir Kazimieras Petras Kublickai 1736 Įsigijo
Palikšniai Kelmė Raseinių Sakiel Vladislovas 1919-1939  
Palinkuva Linkuva Šiaulių Vanagas V. 1919-1939  
Palokystis Šilalės   Simonas (1734-1812) su Agota Rimkevičiūte Jagminai*****   įsigyjo
Paltiškiai Kaunas Kauno Rogovičienė Marija 1919-1939  
Paluknė   Raseinių apskr. Adolfina Urbanavičiūtė***** iki 1904 gyveno su vyru Rupertu Butkevičiumi (nušautas 1904)
Paluknio dv.     Samuelis Kupstas, Vladislovas Kupstas, Joana Jaugėlaitė 1701  
Palūniškė Panevėžys Panevėžio Malinskis Zigmantas 1919-1939  
Palumpiai Pagėgių sav. Tauragės   1660 (arba nuo 1542) minimas rašyt. šaltiniuose
Pamažupiai***** Pasvalio, Upytės pav.   Jonas Mackevičius 1763-12-07 paveldėjo (anksčiau - dv. Paskistvalkiuose, Bartamūnūnuose)
      Končevskis 1768 pirko (Upytės matininkas)
Pamiškė Panevėžys Panevėžio Jasinskis Stanislovas ir Konstancija 1919-1939  
Pamūšis   Mažeikių Janavičius Mykolas 1919-1939  
Pandėlis   Rokiškio Kocialkauskas Marijonas 1919-1939  
Panemunis Vilkiai Kauno Zanienė Teresė 1919-1939  
Panevėžys Panevėžys Panevėžio Savickis Petras 1919-1939  
Panemunės pilis (Gelgaudai, Zamkus po 1831 m., Vytėnai įsikūrus vienuoliams) Jurbarko raj. Tauragės Bilevičiai 16 a.  
      J. Eperješas, vengrų pirklys 1597 nupirko
        1604-1610 pastatė rūmus
      Gelgaudai, Žemaitijos bajorai 1759 nusipirko
      Jonas Gelgaudas ir brolis Antanas 1831 dalyvavo sukilime
      Puslovskis 1867 gavo iš carinės Rusijos
      A. Petraitis, kunigas iš JAV 1925 nupiirko iš varžytynių, įkurdino vienuolius suleziečius
      Vilniaus dailės akademija 1961-1962 pilis užkonservuota
        (2008) globojama, restauruojama
Panemunė   Panevėžio Bžozovskis 1919-1939  
Panemunė     Bielinskis 1919-1939  
Panemunė Panemunėlis Rokiškio Svianteckis Kazimieras 1919-1939  
Panemunėlis   Raseinių Jasinskis 1919-1939  
Panemunėlis   Rokiškio Buchnevičius Vladislovas 1919-1939  
Panemunėlis Rokiškis Rokiškio Bichnevičius Vladislovas 1919-1939  
Panemunis Rokiškio Panevėžio kunig. Jurgis Masalskis 1598-1605 minimas dvaras
      Martynas Marcelijus Giedraitis, Videniškių kunigaikštis 1605 vedė Oną Masalskienę
      Oziemblovskiai 1635 nusipirko, pasistatė rūmus
      Koscialkovskiai    
      Parafinovičiai    
      Marikoniai 1773 rekonstravo rūmus
      Juozas Komaras (....- 1847)   paveldėjo
      Teofilis Komaras (1800-1861), Juozo s.   pradėjo statyti sodybą (išlikusi dabar), pastatė gotikinę oranžeriją
      Juozas Komaras (...- 1886)   tęsė statybą, pastatė 1850 m.
      gr. Vitoldas Krasauskas (krasickis) iki 1925 m. vedė Juozo dukterį Elžbietą
      Osvaldas  Lauciškis, remigrantas iš JAV iki 1941 ištremtas į Sibirą
      O. Lauciškio vaikai 1993 grąžinti dvaro pastatai
      mokykla po 1945 m. pakeitė patalpų suplanavimą
Paneriai Elektrėnų sav. Vilniaus Simonas Liudvikas Gutakovskis (1738-1811), karališko dv. šambelionas 18 a.  
      Stanislovas Puzina 1795 pardavė
      Aleksandra Puzinaitė ir J.Romeris 1819 gavo testamentu iš tėvo, ištekėjo už j.Romerio
      Stanislovas Romeris, jų sūnus   valdė, perdavė dukrai
      Adomas Chrapovickis su Marija, Stanislovo d.    
      Evelina Lubeneckienė-Gostomskienė (1851-1922), marijos duktė   su savo vaikais - paskutiniai valdytojai
        1922 dv. išparceliuotas, rūmai neišbaigti
Panevėžiukas Kauno raj. Babtai Kauno Jurgis Jadka 1544 pardavė
      Jonas Kuncevičius nuo 1544  
      Matas Petkevičius, taurininkas 1563 pardavė 1596
      Petras Vidzgirdavičius, Kauno pavieto maršalka 1596 pirko
      Simonas Sirutis, Vitebslo pilinnkas 18 a. pab. pastatė rūmus
      Kletas Koreva 19 a. pab. pristatė du mūrinius dviaukščius sparnus (1910)
      Zigmantas Koreva iki 1945  
      Kareiva-Babenskienė Ona, Kareiva Onufras 1919-1939  
Papieviai Kelmė Šiaulių Venclauskienė A. 1919-1939  
Paragiai Akmenės raj. Šiaulių Nikodemas Ivanauskas 19 a. 1867 m. gimė  duktė Sofija [Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda)]
      muziejus (2008)  
Paranžė Kybartai Ukmergės Legnickis Sigfridas 1919-1939  
Parborupė Žeimiai Kėdainių Pankevičius M. 1919-1939  
Parovėja Biržų   Jurgis Radvila 1528-1530 dovanota 1526 m.
Pasandravio dv.     Eufruzina Astrauskaitė, Juozefatas ir Ona Astrauskai /
majoras Pranas Astrauskas, Rudolfas Damazijus Astrauskas
.../
1873
 
Paškaičiai Krekenava Panevėžio Stopiežinskienė Marija 1919-1939  
Paskerdūmys Kėdainių   Ignotas Čiškevičius 1851-01-20 mirė*****
Pasraučiai Šėta Ukmergės Stankūnavičius Vladislovas 1919-1939  
Pašakarnė     Henrikas Putkameris XVI a. rėmė reformacinį sąjūdį
Pašekarnis Mažeikiai Mažeikių Otankis Adolfas 1919-1939  
Pašakarnio-Vaitkaičių     Stanislovas Gonsinskis (Gąsinski) 1637 m.  
Paškaičiai   Raseinių Jankevičius F. 1919-1939  
Pašaltinis Raseiniai Raseinių Pilsudskis Adolfas 1919-1939  
Pašiaušė Pašiaušė Šiaulių Oertelis Karolis 1919-1939  
Pašimšė   Šiaulių Oertel Aleksandras 1919-1939  
Pašilė Raseinių pav.   Augustinas Burba***** 1799 pripažintas vertu bajoro vardo
Pašukaičiai     Gavronskis 1919-1939  
Pašukarnis   Raseinių Gientila 1919-1939  
Pašušvis Šiaulėnai Šiaulių Sirjatavičius Henrikas 1919-1939  
Patiltis Vilkaviškis Vilkaviškio Dombrovskis Augustas 1919-1939  
Patyrelis Kuršėnai Šiaulių Bortkevičius M. 1919-1939  
Pavailubis Nemakščiai Raseinių Giedminienė (Giedmin) Juzefa 1919-1939  
Pavainiškis Šaukėnai Šiaulių Dolobovskis Romanas 1919-1939  
Pavandenis Varniai Telšių sakiel Zigmuntas 1919-1939  
Pavarčiai Batakiai Tauragės Juozapas ir kt. Chodykinai***** 19 a. II p.(?) valdė
Danilavičius Marijonas, Narkevičienės Antonia ir Vanda, Šimkevičius Juozas 1919-1939  
Paventė   Šiaulių Beresnevičius 1919-1939  
Pavermenė   Panevėžio Bžozovskis Zigmantas 1919-1939  
Pavermenys (Truskavos dv.) Kėdainių raj. Kauno Truskauskai LDK laikais  
      Brunai iš Kuršo 1748, 18 a. pab. - 19 a.pr. pirko, pastatė rūmus
Paverpėnai Kelmė Raseinių Gimbatienė Stanislava, Gruževskis C. 1919-1939  
Pavirvytis (Drupinė) Telšių raj. Telšių Druviai 18 a. II p. - 19 a. kūrėsi sodyba
      Antanas Ričardas Druvė (1865-1919)    
      Antano sesuo Elena Bliumbergienė iki 1940 ištekėjo už Germano Bliumbergo
  Tryškiai Šiaulių Druvė, Zabiela Juozapas 1919-1939  
      privati valda (2008)  
Pavirvytis Luknikiai Telšių Bociarskis Jonas ir Liubomiras 1919-1939  
Pavirvytis   Mažeikių Nagurskis Viktoras 1919-1939  
Pavlikai *     Domanskis 1919-1939  
Pažiobrio dvarelis     Petras Tendzegolskis, Konstancija Vaitkevičiūtė    
Pažiobrio Pracevičių dvarelis     Simonas Pracevičius    
Peldžiai Pašiaušė Šiaulių Janavičienė K. 1919-1939  
Peliškiai Viekšniai Mažeikių Danuševičius Stanislovas, Rimgaila Stanislovas 1919-1939  
Penkėnai Kybartai Vilkaviškio Rozenbergas Kušelis 1919-1939  
Penkiniai Vilkaviškis Vilkaviškio Rusockis Arnoldas 1919-1939  
Pernarava Kėdainių   Derbutai*****
Laurynas Derbutas*****
~1550
~1650

dovanoja sūnui Vaitiekui
Peteriškių*   Trakų

Vladislavas Mykolas Jurgis Odyniecas

Ciprijonas Odyniecas, Vladislavo s.

Veronika Jasenienė, Cirijono d.

1850

1897

1940

 

pagal testamentą

konfiskuotas

Petkūnai Troškūnai Panevėžio Komaras Mykolas 1919-1939  
Petreliai Mažeikiai Mažeikių Paltarokas Ignacas 1919-1939  
Petreliai Lukšiai Mažeikių Petrelevičius Juozas 1919-1939  
Pienėnai Kavarskas Ukmergės Daumantas-Siesickis Juozas 1919-1939  
Pienionys Anykščių raj. Utenos Anusevičiai    
      Levonai    
      Sapiegos    
      Mafonai    
      Elena Pedleckaitė   ištekėjo
      Antanas Kazimieras Siesickis 1665 vedė Eleną Pedleckaitę
        19 a.. pr. pasistatė naują namą, užveisė parką
      Juozas Siesickis iki 1928 m.  
      Juozas Šablevičius, buvęs įgaliotinis 1927 ar 1928 gavo, mirus Juozui ir pardavė nugriautus
      paštas ir taupomoji kasa po 1945 m. išdygo ant pamatų
          nusipirko iš Šablevičių paveldėtojų
Pikeliškės Vilniaus taj. Vilniaus Pisankai    
      Aleksandra ir Juzefas Pilsudskiai 1930  
Pilaitė Vilniaus miestas Vilniaus Viršilos 16 a. dvaras su pavyzdiniu ūkiu, malūnas, lentpjūvė, kalvė
      Vilniaus universitetas 1827 nupirko
      M. Fričinskis, prof. 1846 pastatė drobės ir siūlų balinimo fabriką
        1852 sudegė mediniai fabriko pastatai, perstatė į mūrinius
Piliakalnis Vilkaviškis Vilkaviškio Dymeckis Stanislovas 1919-1939  
Piliamantas Kėdainių raj. Kauno Gruževskiai 19 a.  
      Savickiai    
      Piotras Stolypinas 19 a. pab. - 20 a. pr.  
Pilsūdai Skaudvilė Tauragės Butkevičius Boleslovas 1919-1939  
Plaštokai Ukmergė Ukmergės Sokolauskienė Marija 1919-1939  
Plateliai Plungės raj. Telšių Stanislovas Kęsgaila 1511 dovanojo Žygimantas Senasis
      Žygimantas Augustas 1529 Stanislovas Kęsgaila perdavė trečdalį valdų
      Bona 1533 Žygimantas Augustas atidavė motinai Platelius
        16-17 a. ežero saloje stovėjo Bonos pilis
      Bilevičiai    
      Chodkevičiai    
      Stabrauskai    
      Valavičiai    
      Oginskiai    
      August Choisel de Gauffier (gr. de Šuazel-Gufjė) 18 a. pab. iki 1802  
      Oktavijus Choisel de Gauffier, sūnus   gavo dovanų iš rusų caro Pavelo I, vedė Sofiją Tyzenhauzaitę
      Marija, Liudvikas, Aleksandras de Šuazel-Gufjė 1919-1939 rūmai sudegė 1943 m.
      Kultūros rūmai, Žemaitijos nacionalinio parko svetainė-viešbutėlis, muziejus (2008)  
Plekai   Raseinių Gnievievskis 1919-1939  
Plemborgas Ariogala Raseinių Daugirdas Mykolas ir Vytautas 1919-1939  
Plinkšės Mažeikių Telšių Zenavičiai 16 a.  
      Steponas Pacas   pardavė
      Jeronimas Gruževskis 1631 pirko
      Konstantinas Broel Pliateris (1847-1899)   pradėjo statyti rūmus
      Broel Pliateriai (Šateikių ) 1870-1890 statė rūmus, užveisė parką
      Konstantino duktė Olga su vyru gr. Aleksandru Kašovskiu   valdė, 1934 vyras pardavė ir išsikėlė į Lenkiją
  Seda Mažeikių Ilinskis-Kašovskis Al., d'Erceville Kazimieras 1919-1939  
      Žemės ūkio mokykla, technikumas po 1945 m.  
        (2008) privatizuotas
Plumbėnai Vilkaviškis Vilkaviškio Mankevičius Boleslovas 1919-1939  
Plungė Plungės raj. Telšių Goštautai 1565 minimas rašyt. šaltiniuose
      Ignas Masalskis 18 a.  
      Apolonija Masalskytė (giminaitė) ir vyras gr. Vincas Potockis   parduotas iš varžytynių
      Platonas Zubovas (1767-1822) 1806 pirko iš varžytynių, vedė Teklę Valentinavičiūtę
      kunig. Mykolas Oginskis (1849-1902) 1873 pirko, 1879 m. pastatė rūmus, įsteigė muzikos mokyklą
      Marija Skuževska, žmona   valdė, mirus Mykolui
      Žemės ūkio mokykla 1921 1922 žirgynas
      karininkų ramovė 1935  
      Žemaičių dailės muziejus (2008)  
Pluščiai Kražiai Raseinių Jazdovskis 1919-1939  
Pluškiai   Šiaulių Gruževskienė Zofija 1919-1939  
Pluškučiai Kražiai Raseinių Hurčinas (Hurczyn) Juozas 1919-1939  
Pocaičiai Jurbarko, Pikelių par.   Antanas Kušleika***** 1844  
Pociūnai Vandžiogala Kauno Jagientovičius Kazimieras 1919-1939  
Pokvaiščiai Seda Mažeikių Romanovskis Petras 1919-1939  
Polanešis          
Poldeonopolis Ukmergė Ukmergės Mikalauskas Stanislovas 1919-1939  
Poliesė** Aukštadvario   Kazė Kendzerskienė iki 1940 m.  
Ponatery Jonava Ukmergės Koziell-Poklevskis Otonas 1919-1939  
Pooarnie   Alytaus Graževičius A. 1919-1939  
Popeliai Siesikai Ukmergės Andronavičius Adolfas 1919-1939  
Popenov   Tauragės Grajauskas Adolfas 1919-1939  
Pošešvys   Tauragės  Chšonstovskienė Juzefa 1919-1939  
Pošimis Kėdainiai Kėdainių Medekša Steponas 1919-1939  
Pozwierzyniec   Raseinių Jagučanskis Karolis 1919-1939  
Preptūnai Seirėjai Alytaus Sokolovskis Stanislovas 1919-1939  
Prienai Čekiškė Kauno Mikuckis Liudvikas 1919-1939  

Pučkoriai (Puškoriai) ****

 

 

 

   
1506

randamas vietovardis
Puszkarnia
    Priklausė LDK iždui 14-18 a.  
    Patrankų liejykla 16 a.  
    Loškariovas, valstybės patarėjas 1797  
    Jokūbas Sidorovičius 1804 pirko iš Loškariovo, paveldėjo sūnus Stanislovas
   

Stanislovas Sidorovičius

 

  Vilniaus vyr teismo advokatas, pastatė malūną, sudarė palivarko planą, nutiesė kelią
   

Steponas Izmailskis

 

 


19 a.I p

 

 

 

padovanojo caras už Izmailio paėmimą Rusijos Turkijos kare, pavadino Izmailskij.
Steponas pritaikė malūną medienos masės gamybai, vėliau popieriaus fabrikui

 

    išpirko valstybė 1921
 
    Aleksandras Andriuškevičius 1928 nupirko sklypą už geležinkelio
    Irena Romankevič, vėliau Strupova (Sofijos duktė)


1929-1940


mirus dvaro paveldėtojai Sofijai Krasovskai (Olgos Izmailskos duktė)
    tarybinio ūkio kontora, gyventojai po 1940  
    Liudmila Patapienė, Irenos duktė Po 1990 m. Izmailskių palikuonė atsiėmė dvarą, restauravo Algis Stulgys
Pukieniai Kavarskas Ukmergės Marcinkevičius Ignas 1919-1939  
Puodziškiai   Šiaulių Karpis Pranas 1919-1939  
Puokė***** Skuodo Telšių Kušleikos nuo 17 a. valdė
Motiejus Aleksandras Kušleika 1680 testamentu paliko sūnui jonui
Teodoras Kušleika, Motiejaus vaikaitis 1748 paveldėjo, 1793 m. pardavė
Purnuškės   Vilniaus Mykolas Chmielevskis***** 1705-05-02 1715 m. pardavė Tyzenhauzui
Pusdešriai Vilkaviškis Vilkaviškio Skampskis Gustavas 1919-1939  
Pušinava     Domontavičius 1919-1939  
Pušynė Telšiai Telšių Andriejauskas Severinas 1919-1939  
Puziniškis Panevėžio raj. Panevėžio Bialozarai    
      Felicijonas Petkevičius 19 a. II p. pastatyti kuklūs rūmai. Sūnaus Jono duktė - Gabrielė Petkevičiatė-Bitė
      Gabrielė sPetkevičiatės-Bitės muziejus   įsteigtas
Pužai Nemakščiai Raseinių Juozas Blinstrubas***** 1768 valdė
Neveravičius Fabijonas 1919-1939  
Pūdiškis Vladislavava Vilkaviškio Paprockis Jurgis 1919-1939  
* Pavlikai -  Pastaba: svetainės lankytojas Benediktas Laimutis Marma tvirtina, kad "tarpukaryje ir dabar yra vietovė Pavilkijys (Šakių raj. Lekėčių sen.), kuriame yra labai senas dvaras, kurio savininkai 1919-1939 m. ir buvo Domanskiai". Galbūt tai tie patys prof. J.Ženkevičiaus nurodyti Pavlikai.
Image

Image
Image

Išnašos šiame psl.

** Giminės istorija. Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS (žurn. "Lietuvos bajoras" Nr.20)

*** http://mielagenai.blogspot.ltblue
**** "Pasižvalgymai po Vilnių"
***** "Lietuvos bajorai" enciklopedinis leidinys, 2018