Galimas vardų vertimas iš lotynų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą.

Žodynėlis (iš viso 378 lietuviški vardai) pastoviai tvarkomas ir papildomas. Surūšiuota pagal lietuvių kalbos kolonėlę. Įtraukti ir liaudinės formos bei mažybiniai, krikščioniški ir nekrikščioniški, bei dvikamieniai vardai, iš kurių kilusios pavardės. Seniausi vardai siekia 16 a. iš Kauno pavieto bei Žemaitijos apylinkių: Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Raseinių, Viduklės, Karšuvos, Pajūrio, Šeduvos, Rietavo, Gandingos, Viešvėnų, Telšių, Biržanėnų (?), Dirvėnų, Medingėnų, Žarėnų, Patumšių, Karklėnų, Užvenčio, Beržėnų, Kražių, Kelmės, Tendžiogalos, Josvainių
Papildymai ir pataisymai pageidaujami. Jeigu pastebėsite klaidų ar netikslumų, rašykite komentaruose elektroniniu paštu
Ieškoti vardo - pasinaudokite paprasčiausia MS Word'o funkcija CTRL+F.

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
Abraham Абрам, Авраам, Aврамь Abraomas
Albertus, Adalbertus Albert, Adalbert Альбертъ Albertas (Vaitiekus), Adalbertas
Adela Adelajda Аделаи́да Adelė
Adolphina Adolfina
Adamus Adam Адамъ Adomas
Agneta, Agnes Agnieszka Агния, Ягнежка, Ягнешъка, Егнежка Agnietė, Agnė
Agatha Agata Агафiя, Агата Agota
Albrecht Альбрехт Albrechtas (Vaitiekus)
Ałeksander, Alexander Александръ, Александр, Олехъ, Олешко Санько,
Александра, Олеся, Олехна
Aleksandras,

Aleksandra

Alexius Aleksy Олексій Aleksas
Алексей Aleksiejus
Aloisius Alojzy Aloizas
Ambrosius Ambrozij, Ambrozy Амвро́сiй Ambraziejus, Ambroziejus
Anastasius Anastazy Анастасiй, Анастасия, Анастасiя, Настасья, Настася, Настазыя, Настасъя Anastazijus, Anastazija
Anatol Анатолий, Анатолiй Anatolijus
Andreas, Andream Andrzej Андрей, Андрей, Анъдрей Andriejus, Andrius
Anelie Aniela Anelė
Angela Angiela Angelė
Анисiя Anisija
Antonius Antoni Антонъ, Антон, Антоний, Антонiй, Анътонъ Antanas
  Antonina   Antanina
    Антипа Antipas
Anselm Anzelm Anzelmas
Apollinaris Apolinary Аполлина́риiй Apolinaras
Apollonia, Apoloniam Apolonia Аполло́ния, Полонея, Полония Apolonija
Архип Archipas
Arkadiusz Аркадий, Аркадiй Arkadijus
Арсений, Арсенiй Arsenijus
    Артемий Artemijus
Артём Artiomas
Artorius Artūras
Athanasius Афанасiй, Апонасъ, Апанасъ Atanazas
Augustinus Augustyn Август, Августиiнъ Augustinas
Aurelius Aureliusz Aurelijus
    Оврынка Aurina (nekrikšč. vardas)
Bohdan Богдан, Богданъ Bagdonas (Bogdanas)
  Bagumila Bagumilė
Balthasarus Baltazar Baltazaras
Bartholomeus Bartłomiej,
Bartlomiey
Балтромей, Больтромей, Варфоломей Baltramiejus
Barbara Barbara Варвара, Барбара,  Баръбара, Барбарича Barbora
Basilius Bazyli Басилъ, Василий, Василей, Василъ, Васко, Васюкъ Bazilijus
    Беата, Бията Beata
Benedicta, Benedictus Benedykt Венедикт, Бенедикт, Бенедиктъ Benedikta, Benediktas, Benas
Boniface Bonifacy Бонифацiй Bonifacijus/Bonifacas
Benigna (benignus) Беникдa Benigna
Bernardus Бернат, Бернатъ Bernotas
Bertha Berta Берта Berta
    Богдан, Богданъ Bogdanas
Bogumiła Богумилa Bogumila, Bogomila
Bogusław Богуславъ Boguslavas
Bolesław Болеслав, Болеславъ Boleslovas (Boleslavas)
Bonaventurus Bonaventūras
Bonifatius Bonifacy Бонифацiй, Бонифаций, Вонифатiй Bonifacijus, Bonifacas
Борис, Борисъ Borisas (s. Barysas)
Brigida Brygitta Brigita
Bronisław Браниславъ Bronislovas
Cecili Cecylia Ценцелия Cecilija
Cælestina Celestyna Celestina
Cesar Cezary Cezaris
    Чешейко Česlovas
Felix, Felixem Szczęsny (Feliks) Феликсъ, Феликс Čėsna (Feliksas) 2
Демьян, Дамiан Damijonas
    Данилка Danielė
Daniel Данила, Dаниил, Данило Danielius
Дария, Дарiя Darija
    Дасий, Дашко, Дашъко, Дешко, Дохъ Dasijus
Дмитрий, Дмитрiй, Димитрiй, Мицута Dimitras, Demetrijus
Dionysus Dionizy Деонисiй Dionizas, Dionyzas
Dominicus Dominik Доминикъ, Дементий Dominykas, Domas
Dorothea Dorota Дорофей, Дорота Dorotėja, Darata / Dorotėjus
David Давид, Давидъ Dovydas, Dovas (M. L.)
    Друзяна Druziana (nekrikšč. vardas)
Eduardus, Heduardus Edward Эдуардъ, Эдвард Eduardas
      Eisimantas
Helena Helena Елена, Олена Elena
Lenora Elenora, Leonora
Eleanora Lenora Eleonora
Eliasz Илья, Илия, Ильяшъ Elijas (s. Alijošius)
  Elizeusz Елисей (trumpiniai: Елисейка, Еля, Леся, Лисейка, Элисеито, Чейо, Сезеу, Лизеу, Сейо, Сейко) Eliziejus
  Emilia   Emilė
 
Levvira
  Elvyra
Elisa     Elzė
Elisabeth, Elisabeta Elżbieta Елизавета, Елисавета, Альжбета, Алжбета, Алъжъбета, Алжъбета, Алъжбета, Елъжбета, Елжъбета, Олжбета, Елиска Elžbieta, Elzbieta
Emilia Emilja Эмилiя Emilija
Емельян Emiljonas
Ernest Эрнестъ Ernestas
Эрнестина, Эрныстина Ernestina
    Овдотъя, Овъдотя, Овдотя Eudokija
Euphemia Eufemia Евфимий, Юхно, Юшъко, Ефимиiя Eufemijus, Eufemija
Euphrosyne Евфросинiя Eufrozina
Eugeniusz Евгений, Евгения, Евгенiя Eugenijus, Eugenija
Eustachius Eustachy Евстафий, Статко Eustachijus
Fabianus Fabian Фабиан Fabijonas
Faustina Faustina, Fausta
Felicia Felicja, Feliciana Фелицiя Felicija (Čėsna) 2
Felicia, Feliciana Felicja Фелицiя, Θилицея, Θилея Felicija, Felicijona
Felicianus Felicjan Фелiцiанъ Felicijonas
Felix, Felixem Feliks Феликсъ, Феликс Feliksas (Čėsna)2
Ferdynand Ferdinandas
    Филимон, Хилимонъ Filimonas
Florianus Флорентий, Флор Floras, Florijonas
Fortunatus Fortunat Фортунатъ, Фортунат Fortunatas
Fredericus Fryderych, Fryderyk Фридрих Fridrichas, Pričkus (M.Ž.), Fridrikas, Frederikas


Pastabos ir šaltiniai


Sutrumpinimai:

M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2. Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD steigėja
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidimantas Kučas, Vidmantas Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė
Šaltiniai:

  • Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
  • Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
  • Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
  • Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
  • http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html
    Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
  • Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.
  • Prienų parapijos archyvas, Kunigas Algimantas Kajackas

Vardai kalendoriuose

Kalendoriuose skelbti tautinius vardus pradėta tik nuo XX a. antrojo dešimtmečio vidurio, bet dalis jų dažnai būdavo pateikiami iškraipytų. Pirmąjį didesnį (daugiau kaip 200) senųjų lietuviškų ir prūsiškų vardų sąrašą 1933m. paskelbė ,,Gimtoji kalba“; čia vardai surinkti iš istorijos šaltinių, transponuoti į bendrinę kalbą, sukirčiuoti, prūsų vardai sulietuvinti. Nuo tol senųjų baltiškųjų vardų imta vartoti vis daugiau. Dar daugiau senųjų lietuviškų vardų paskelbta vėlesniuose rekomendaciniuose sąrašuose. Paskutiniame ,,Civilinių apeigų“ leidime (1979) jų įdėta – ir vyriškų, ir moteriškų formų – apie 2500.
Daugiau

Vardų etimologija

Senieji lietuviški vardai. XIII-XV amžiais, kaip liudija rašytiniai istorijos šaltiniai , ir iki tol, priešistoriniais laikais, visos baltų gentys ( lietuviai, latviai, prūsai, jotvingiai, kuršiai , žiemgaliai, sėniai), kaip ir kitos indoeuropiečių tautos, turėjovienanarį įvardijimą – žmonės vadinosi vien vardais.

Tie baltų vardai darybos būdai ir net žodžių, iš kurių jie buvo pasidaromi, reikšmėsmis panašūs į kitų indoeuropiečių ( slavų, germanų, keltų, ilyrų, graikų, hetitų, senovės indų, senovės iranėnų) vardus..
Daugiau

Image

Metrikai

Katalikų bažnyčios parapijoje pildyta knyga su įrašais apie gimimo, krikšto, santuokos ar mirties liudijimus. Europoje, siekiant neleisti sudaryti neteisėtas giminystės santuokas, viduramžiais pradėta epizodiškai vesti asmenų krikšto sąrašus. Įrašų metrikų knygose tvarką 1563 m. nustatė Visuotinis Tridento susirinkimas.

Pagal
Image

Liudijimai

Jau XVI a. kai kuriose valstybėse pradėti rašyti ir mirties liudijimai. Įrašuose buvo nurodoma: asmens gimimo, krikšto, santuokos ar mirties data, vardas, pavardė, gimimo vieta, santuokos liudijimuose – susituokiančių asmenų civilinis statusas, jų amžius ir parašai, taip pat ir liudytojų parašai, mirties liudijimuose – mirusiojo amžius ir palaidojimo data bei
vieta.

daugiau
Image

Dvarų žodynas

Jam pagrindą davė 1919-1939 metų Lietuvos dvarų ir dvarelių sąrašas, kurį parengė prof. Jerzy Ženkiewicz (Lenkija, Torunė, M.Koperniko universitetas)

Daugiau

Vardų žinynas